ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 703 - Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οι υφιστάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α '
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ

Άρθρον 1
Απαγορευόμεναι συμπράξεις

1. Απαγορεύονται πάσαι αι συμφωνίαι μεταξύ επιχειρήσεων, πάσαι αι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οιασδήποτε μορφής ενηρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων, αι όσαι έχουν ως αντικείμενον ή αποτέλεσμα την παρακώλυσιν, ή περιορισμόν ή την νόθευσιν του ανταγωνισμού, ιδία δε αι εις :
α) τον άμεσον ή έμμεσον καθορισμόν των τιμών αγοράς ή ή άλλων όρων συναλλαγής,
β) τον περιορισμόν ή τον έλεγχον της παραγωγής, της διευθύνσεως, της τεχνολογικής αναπτύξεως ή των επενδύσεων,
γ) την κατανομήν των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού,
δ) την κατά τρόπον δυσχεραίνοντα την λειτουργία του ανταγωνισμού, εφαρμογήν εν τω εμπορίω ανίσων όρων δι ισοδύναμους παροχάς, ιδία δε την αδικαιολόγητην άρνησιν πωλήσεως, αγοράς ή άλλης συναλλαγής,
ε) την εξάρτησιν συνάψεως συμβάσεων εκ της παρά των αντισυμβαλλομένων αποδοχής πρόσθετων παροχών, αι οποίαι, κατά την φύσιν των ή συμφώνως προς τας εμπορικάς συνηθείας, δεν συνδέονται μετά του αντικειμένου των συμβάσεων τούτων.
2. Αι κατά την προηγούμενην παράγραφον απαγορευόμεναι συμφωνίαι και αποφάσεις είναι απολύτως άκυροι, εκτός εάν άλλως ορίζεται εις τον παρόντα νόμον.
3. Εμπίπτουσαι εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου συμφωνίαι, αποφάσεις και περιπτώσεις ενηρμονισμένης ή κατηγορίαι τούτων δύναται να κριθούν, δι αποφάσεως της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ως εν όλω ή εν μέρει ισχυραί, εφ' όσον πληρούν αθροιστικώς τας κάτωθι προϋποθέσεις :
α) συμβάλλουν, επί ευλόγω συμμετοχή των καταναλωτών εις την προκύπτουσαν ωφέλειαν, εις βελτίωσιν της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή εις προώθησιν της τελικής ή οικονομικής προόδου,
β) δεν επιβάλλουν εις τας οικείας επιχειρήσεις περιορισμούς πέρα των απολύτως αναγκαίων διά την πραγματοποίησιν των ανωτέρω σκοπών, και
γ) δεν παρέχουν εις τας επιχειρήσεις ταύτας την δυνατότητα καταργήσεως του ανταγωνισμού εις σημαντικόν τμήμα της οικείας αγοράς.

Άρθρον 2

Καταχρηστική εκμετάλλευσις δεσποζούσης θέσεως.
Απαγορεύεται η υπό μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων καταχρηστική εκμετάλλευσις της δεσποζούσης θέσεως αυτών επί του συνόλου ή μέρους της αγοράς της χώρας. Η καταχρηστική αυτή εκμετάλλευσις δύναται να συνίσταται ιδία:
α) εις τον άμεσον ή έμμεσον εξαναγκασμόν προς καθορισμόν είτε των τιμών αγοράς ή πωλήσεως είτε άλλων μη ευλόγων όρων συναλλαγής,
β) εις τον περιορισμόν της παραγωγής, της καταναλώσεως ή της τεχνολογικής αναπτύξεως, επί ζημία των καταναλωτών,
γ) εις την εφαρμογήν ανίσων όρων δι ισοδυνάμους παροχάς, ιδία εις την αδικαιολόγητην άρνησιν πωλήσεων, αγορών ή άλλων συναλλαγών, κατά τρόπον ώστε επιχειρήσεις τινές να τίθενται εις μειονεκτικήν εν τω ανταγωνισμώ θέσιν,
δ) εις την εξάρτησιν της συνάψεως συμβάσεων εκ της παρά των αντισυμβαλλομένων αποδοχής προσθέτων παροχών, ή συνάψεως προσθέτων συμβάσεων αι οποίαι, κατά την φύσιν των ή συμφώνως προς τας εμπορικάς συνήθειας, δεν συνδέονται μετά του αντικειμένου των συμβάσεων τούτων.

Άρθρον 3
Γενική διάταξις.

Υπό την επιφύλαξιν του άρθρου 1, παράγραφος 3, αι κατ' άρθρον 1, παράγραφος 1, συμφωνίαι, αποφάσεις και περιπτώσεις ενηρμονισμένης πρακτικής και η κατ' άρθρον 2 καταχρηστική εκμετάλλευσις δεσποζούσης θέσεως απαγορεύονται χωρίς προς τούτο να είναι απαραίτητος προηγουμένης έκδοσις αποφάσεως αρχής τινός.

Άρθρον 4
Επιτρεπομένη συγχώνευσις επιχειρήσεων.

1. Η συγχώνευσις επιχειρήσεων, ως τοιαύτη, δεν εμπίπτει εις την κατ' άρθρον 1, παράγραφος 1, απαγόρευσιν.
2. Ως συγχώνευσις, κατά τον παρόντα νόμον, νοείται η πραγματοποιουμένη :
α) δια συστάσεως νέας επιχειρήσεως,
β) δι' απορροφήσεως μιας ή πλειόνων υπό άλλης ή
γ) δι' εξαγοράς μιας ή πλειόνων υπό άλλης.

Άρθρον 5
Εξαιρέσεις και ειδικαί ρυθμίσεις.

1. Αι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και επί δημοσίων ή κοινής ωφελείας επιχειρήσεων, των Υπουργών Συντονισμού και Εμπορίου, δια κοινών αποφάσεων των, εκδιδομένων μετά γνώμην της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, να εξαιρούν της εφαρμογής του παρόντος νόμου τινάς των επιχειρήσεων τούτων ή κατηγορίας αυτών, εφόσον όσον αύται είναι γενικωτέρας σημασίας δια την εθνικήν οικονομίαν.
2. Αι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και επί επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων, των οποίων το αντικείμενον συνίσταται εις παραγωγήν, επεξεργασίαν, μεταποίησιν ή εμπορίαν αγροτικών, κτηνοτροφικών, δασικών ή αλιευτικών προϊόντων, εκτός εάν κατηγορίαι τοιούτων επιχειρήσεων ή τομείς της δραστηριότητος των ήθελον εξαιρεθή της εφαρμογής τούτου δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού, Εμπορίου και Γεωργίας, εκδιδομένων μετά γνώμην της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.
3. Αι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και επί επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων μεταφορών, εκτός εάν, δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού, Εμπορίου και Συγκοινωνιών, δια τας χερσαίας και αεροπορικάς μεταφοράς, ή των Υπουργών Συντονισμού, Εμπορίου και Εμπορικής Ναυτιλίας δια τας θαλάσσιας μεταφοράς, εκδιδομένων κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ήθελον εισαχθή ειδικαί ρυθμίσεις ή εξαιρέσεις από των διατάξεων του παρόντος, επιβαλλόμεθα εκ της πολιτικής επί των μεταφορών.

Άρθρον 6
Εξαγωγικαί συμπράξεις.

Επιφυλασσομένων των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, αι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται επί συμφωνιών, αποφάσεων και περιπτώσεων ενηρμονισμένης πρακτικής αποβλεπουσών αποκλειστικώς εις την εξασφάλισην, προώθησιν ή ενίσχυσιν εξαγωγών, εκτός εάν δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού και Εμπορίου, λαμβανομένων κατόπιν της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ήθελεν ορισθή άλλως δια κατηγορίας επιχειρήσεων ή προϊόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρον 7
Υπηρεσία Προστασίας του Ανταγωνισμού.

1. Συνιστάται παρά τω Υπουργείω Εμπορίου Υπηρεσία Προστασίας του Ανταγωνισμού, της οποίας προΐσταται υπάλληλος επί 2ω ή 3ω βαθμώ.
2. Τα της οργανώσεως της Υπηρεσίας ταύτης και τα των θέσεων και προσόντων των παρ αυτή υπαλλήλων ορίζονται δια προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Εμπορίου. Δια του αυτού διατάγματος δύναται να προβλεφθή ανάλογος αύξησις των οργανικών θέσεων του Υπουργείου Εμπορίου. Προς :
α) πλήρωσιν οργανικών θέσεων ειδικού επιστημονικού, ως και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού της Υπηρεσίας Προστασίας Ανταγωνισμού ή
β) κάλυψιν απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών αυτής, πέρα των οργανικών της θέσεων και δι ωρισμένην χρονικήν περίοδον, δύναται, δι' αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου, μετά γνώμην της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, να προσλαμβάνωνται, επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, μέχρις είκοσιν (20) υπάλληλοι συγκεντρούντες τα δια του ως άνω διατάγματος ορισθησόμενα ειδικά προσόντα, αι αποδοχαί των οποίων θέλουν καθορίζονται κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 1198/1972 « περί του τρόπου ρυθμίσεως των όρων αμοιβών και εργασίας του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των οργανικών τοπικής αυτοδιοικήσεως και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τροποποιήσεως διατάξεων της περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας νομοθεσίας». Ομοίως, δια κοινών αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου και του κατά περίπτωσιν οικείου προϊσταμένου ή εποπτεύοντος Υπουργού, δύναται να αποσπώνται εις την Υπηρεσίαν Προστασίας του Ανταγωνισμού υπάλληλοι εξ οιασδήποτε δημοσίας πολιτικής υπηρεσίας ή δημοσίων επιχειρήσεων ή οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ή τραπεζών ελεγχομένων υπό του Κράτους. Ο χρόνος διαρκείας της αποσπάσεως του υπαλλήλου λογίζεται, δια πάσαν συνέπειαν, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας εν τη θέσει, ην εισφοραί εργοδότου εις τα αντίστοιχα ασφαλιστικά και επικουρικά ταμεία βαρύνουν τας υπηρεσίας και τους φορείς εξ ων απεσπάσθησαν, εξαιρουμένων τυχόν προσθέτων αμοιβών, βαρυνουσών το Δημόσιον.
3. Η Υπηρεσία Προστασίας του Ανταγωνισμού αποστολήν έχει την εφαρμογήν και τήρησιν των διατάξεων του παρόντος νόμου, εις τας αρμοδιότητας δε αυτής ανήκουν:
α) η τήρησις του Μητρώου Συμπράξεων Επιχειρήσεων,
β) η διενέργεια ερευνών προς διαπίστωσιν παραβάσεων του παρόντος νόμου, η συλλογή εγγράφων και λοιπών στοιχείων, η λήψις καταθέσεων και η ενέργεια πάσης αναγκαίας σχετικής πράξεως,
γ) η εισαγωγή υποθέσεων εις την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και η έπ ' αυτών υποβολή εισηγήσεων προς ταύτην,
δ) η ενέργεια των δια την εφαρμογήν του παρόντος νόμου αναγκαιουσών κοινοποιήσεων και δημοσιεύσεων.
ε) η επιμέλεια της εκ μέρους του Δημοσίου, δια του Υπουργού Εμπορίου, ασκήσεως των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου ενδίκων βοηθημάτων,
στ) η μέριμνα ή εποπτεία εκτελέσεως ή εφαρμογής των αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και των κατά τον παρόντα νόμον εκδιδομένων δικαστικών αποφάσεων,
ζ) η βεβαίωσις των κατά τον παρόντα νόμον επιβαλλομένων προστίμων,
η) η εκτέλεσις των έργων γραμματείας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού,
θ) η παραπομπή εις τας αρμόδιας εισαγγελικάς αρχάς των διαπιστουμένων ποινικών παραβάσεων και
ι) η ενέργεια πάσης πράξεως σκοπούσης την εφαρμογήν ή τήρησιν των διατάξεων του παρόντος νόμου, ιδία δε η αλληλογραφία μετά των διοικητικών, δικαστικών ή ετέρων αρχών και η ενημέρωσις της επί παντός θέματος σχετικού προς το αντικείμενο της αρμοδιότητος της.
Δια προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εμπορίου κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, δύναται να ανατίθενται εις την Υπηρεσίαν Προστασίας του Ανταγωνισμού και έτεραι συναφείς αρμοδιότητες.

Άρθρον 8
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

1. Συνιστάται παρά τω Υπουργείω Εμπορίου Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εις την αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν η έκδοσις αποφάσεων και η παροχή γνωμών κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Η Επιτροπή αυτή είναι επταμελής, απαρτιζόμενη :
α) εξ ενός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Προέδρου,
β) εκ του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Προστασίας του Ανταγωνισμού, και
γ) εκ πέντε ή συντάξει δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτών εχόντων ειδικάς γνώσεις ή εμπειρίαν επί θεμάτων προστασίας του ανταγωνισμού, ως μελών.
Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού εκτελεί υπάλληλος της υπηρεσίας Προστασίας του Ανταγωνισμού.
3. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο Γραμματεύς της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Δικαιοσύνης και Εμπορίου. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζονται ο αναπληρωτής του Προέδρου, όστις δέον να είναι ισόβαθμος αυτού, δύο αναπληρωταί των υπό του στοιχείου (γ) της προηγούμενης παραγράφου προβλεπομένων μελών και ο αναπληρωτής του Γραμματέως.
4. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Προστασίας του ανταγωνισμού εν περιπτώσει κωλύματος του, αναπληρούται υπό του εν τη υπηρεσία αναπληρωτού του.
5. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι εξαετής και δύναται να ανανεούται συμφώνως προς τας διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Προστασίας του Ανταγωνισμού μετέχει της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού καθ' όλον τον χρόνον της υπηρεσίας του εν τη θέσει ταύτη, δια δε τα λοιπά μέλη της Επιτροπής λαμβάνει χώραν μερική ανανέωσις ανά τριετίαν. Τα τρία εκ τούτων, των οποίων ο διορισμός υπόκειται εις ανανέωσιν εις το τέλος της πρώτης τριετούς περιόδου, ορίζονται δια κλήρου.
6. Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού συνεδριάζει νομίμως εφ' όσον της συνεδριάσεως μετέχουν ο Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Προστασίας Ανταγωνισμού, τρία έτερα εκ των μελών της και ο Γραμματεύς, λαμβάνει δε αποφάσεις κατά πλειοψηφίαν.
1. Κατά την ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού συζήτησιν των κατά τον παρόντα νόμον υποβαλλομένων αιτήσεων και καταγγελιών δύναται να παρίστανται αυτοπροσώπως ή μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου οι υποβάλλοντες ταύτας καλούμενοι προς τούτα προ δέκα πέντε ημερών. Το αυτό ισχύει και προκειμένου περί των επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων κατά των οποίων ήθελε κινηθή η ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού διαδικασία, αι οποίαι δέον να καλούνται προ τριάκοντα ημερών. Εις περίπτωσιν παραλείψεως, μη προσηκούσης ή μη εμπρόθεσμου κλητεύσεως, δικαιούται ο μη παραστάς κατά την συζήτησιν εις υποβολήν αιτήσεως επανασυζητήσεως ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του ανταγωνισμού εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Εις τους μετέχοντας της ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού διαδικασίας επιτρέπεται να λάβουν γνώσιν των στοιχείων του σχηματισθέντος φακέλου από της κοινοποιήσεως εις αυτούς της οικείας κλήσεως.
2. Εις τον Πρόεδρον, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ως και τους αναπληρωτάς αυτών, χορηγείται μηνιαία ή κατά συνεδρίασιν αποζημίωσις, καθοριζομένη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου.
3. Δι αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, εκδιδομένης κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, θεσπίζεται ο διέπων τας εργασίας ταύτης κανονισμός και ρυθμίζεται παν θέμα σχετικόν προς την προδικασίαν των εις αυτήν εισαγομένων υποθέσεων την ενώπιον αυτής διαδικασίαν, τα κωλύματα και την εξαίρεσιν του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέως αυτής, την κατάρτισιν και δημοσίευσιν των αποφάσεων της και την παροχήν αντιγράφων ή αποσπασμάτων αυτών.
4. Αι αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού κοινοποιούνται, επιμελεία της Υπηρεσίας Προστασίας του Ανταγωνισμού εις τους δικαιουμένους εις προσφυγήν κατά τα στοιχεία (α), (β) και (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.
5. Οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διοριζόμενοι μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, δύναται ν ' απαλλάσσονται, δια κοινών αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου και του προϊσταμένου αυτών Υπουργού, των λοιπών υπηρεσιακών καθηκόντων των δια τον χρόνον συμμετοχής των εις την Επιτροπήν. Ο χρόνος ούτος θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των δια πάσαν συνέπειαν, κατ' ουδεμίαν δε περίπτωσιν ή συμμετοχή των αυτή δύναται να επηρεάση δυσμενώς την υπηρεσιακήν των κατάστασιν ή θέσιν.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ

 

 

Κάντε Click στην παραπάνω εικόνα για να μας στείλετε την αίτηση σας

   
         
 
   
         

PIAco | CHEAPER SOLUTIONS . COM . GR | ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.


> Λεπτομέρειες

   
         

Aσφάλιση της έκθεσης της Αγιορειτικής Εστίας "Κειμήλια Πρωτάτου - Άγιον όρος" από την PIAco Φθηνότερες Λύσεις.

   
         

Private Celebration Party 07.07.07, παρουσία 777 και πλέον V.I.P. καλεσμένων μας παγκοσμίως...

   
         

Οδηγίες αντισεισμικής προστασίας
Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη σεισμικότητα. Όλες οι περιοχές της κινδυνεύουν να πάθουν βλάβες μικρές ή μεγάλες από σεισμό. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε πώς να προστατευτούμε και να έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα...

   
         

  INTERNET EXPLORER   FLASH PLUGIN

 
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ INTERNET EXPLORER ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ FLASH PLUGIN